БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт по океанология
“Професор Фритьоф Нансен”

Search

Морската наука
за устойчиво развитие

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

От микропластмаси до дезоксигенацията, замърсителите, механичното въздействие и подводния шум, ние полагаме изследователски усилия, за да разберем и да се справим с човешките въздействия върху крехките екосистеми на Черно море. Проследяваме изменението на климата и глобалните тенденции на промените в океаните, чрез анализиране на представителни набори от данни, за да се развие по-добро научно разбиране на основните процеси и натиск, посредничещ на екологична промяна в Черно море и да разберем по-добре връзката с промените в околната среда.

НАБЛЮДЕНИЕ НА ЧЕРНО МОРЕ

Извършваме оперативни наблюдения както на цялото Черно море, чрез дрейфащи профилиращи сонди АРГО, така и в българската крайбрежна зона, чрез брегови станции и закотвени буйове, съставляващи компоненти на Националната оперативна морска обзервационна система (НОМОС). НОМОС предоставя на държавните и общински органи, синята икономика и крайните потребители критична информация за съществените физически, химични и биологичните променливи на морската вода, насочени към оценка на климатичните промени, оперативните услуги и здравето на Черно море. Мисията на НОМОС е да създаде и поддържа устойчива система за наблюдение на българския сектор от Черно море и да създаде партньорства за развитие на интегрирана черноморска система за наблюдение. 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО

Чрез ежегодният мониторинг на българския сектор от Черно море, ние осигуряваме изпълнението на задълженията на страната за докладване и оценка на състоянието на морската среда съгласно изискванията на Рамковата директива за морска стратегия и Директивата за водите на Европейския съюз. Оценяваме рибните запаси като основа за определяне на квотите за улов на промишлено значимите живи ресурси. Разработваме научно обосновани инструменти и подходи за устойчиво управление на морските ресурси, от бреговата зона до управлението на морските екосистеми. Проучваме и подпомагаме съхраняването на подводното историческо наследство.

ОБУЧЕНИЕ

Под наставничеството на нашите утвърдени специалисти обучаваме докторанти, дипломанти и млади кариерни учени в областта на Океанологията, Геология на океаните и моретата, Хидробиология и Екология и опазване на екосистемите. Работим с различни обществени групи, от децата в детските градини, до ученици, студенти, граждани и неправителствени организации за повишаване на океанската грамотност, развитието на гражданската наука и повишаване на доверието в науката като средство за устойчиво развитие.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Осъществяваме нашата дейност в широко сътрудничество със сродни организации от черноморските държави, Европейския съюз и останалия свят. Участваме активно в европейски и световни морски проекти, консорциуми, програми и инициативи, като: Европейските научни инфраструктури Евро-Арго, еLTER и SeaDataNet, европейската програма Коперник, европейските инициативи EOOS и EMODnet, световните програми за наблюдение на океана – GOOS и международен обмен на океанографски данни – IODE и други. Активен член сме на Междуправителствената океанографска комисия (МОК) към ЮНЕСКО, дългогодишен член на Изпълнителния съвет на МОК с двама Заместник председатели на МОК.

НОВИНИ

ПОКАНА – Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна

Институтът по океанология – БАН кани детските градини на територията на Община Варна да станат част от пътуваща изложба, чиято експозиция ще бъде в различни

Read More »